Celebratory Events Mark One Year to Go to Tokyo 2020 Paralympic Games

Attachment Images

| Small | Normal |
| Big | Original |

Markus Rehm at Tokyo 2020 Paralympic 1-year-to-go countdown event①

| Small | Normal |
| Original |

Markus Rehm at Tokyo 2020 Paralympic 1-year-to-go countdown event②

| Small | Normal |
| Original |

David Behre and Kazushige Yoshida

| Small | Normal |
| Original |

Garibenz Yano, Shingo Kunieda, Yui Kamiji, Yoshio Kojima

| Small | Normal |
| Original |

Yui Kamiji and Yoshio Kojima

| Small | Normal |
| Original |

Hidetaka Sugimura, Toshiaki Endo, Yoshiro Mori, Yoshihide Suga, Duane Kale&Takayuki Hirose

| Small | Normal |
| Original |

Mitsunori Torihara

| Small | Normal |
| Original |

Duane Kale at countdown ceremony

| Small | Normal |
| Original |

Tokyo 2020 Paralympic Medal designer Sakiko Matsumoto at countdown ceremony

| Small | Normal |
| Original |

Unveiling of Tokyo 2020 Paralympic Medals

| Small | Normal |
| Original |